Facebook Youtube Instagram

Det Store Mærkningsforsøg

Havørred Fyn har i 2023, i samarbejde med Fyns Laksefisk og DTU Aqua, startet det største mærkningsforsøg af ørreder i Danmarks historie. Fra foråret 2023 og frem til og med 2025 vil alle udsatte ørredsmolt på Fyn og øerne være mærket. Disse mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, der vil give et klart billede af udsætningernes effektivitet

Mere viden, flere fisk

Havørred Fyn er et tværkommunalt erhvervsfremmende samarbejdes-projekt, der samler alle de 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø, til en fælles bæredygtig indsats, med det formål at forbedre miljøforholdene i vandløbene, fremme en mere alsidig natur med flere fisk, sikre flere tilrejsende turister og derved bidrage med flere lokale jobs og en meromsætning i de lokale erhverv som gavner både Vandkantsdanmark og skuldersæsonerne.

350.000+ mærkede ørreder i året

En af hovedaktiviteterne i Havørred Fyn har i mange år været udsætninger af havørredsmolt. Disse er i hele projektets løbetid blevet opdrættet hos Fyns Laksefisk. De udsatte fisk er afkom af vilde havørreder, som hvert år opfiskes ved elektrofiskeri i de fynske vandløb af Fyns Laksefisk i tæt samarbejde med flere sportsfiskerforeninger og mange frivillige.

Det er også hos Fyns Laksefisk mærkningen af de mange ørreder skal finde sted. Fyns Laksefisk er et moderne landbaseret dambrug, som danner de perfekte rammer om en effektiv, kontrolleret og professionel mærkningsproces. Mærkningen sker manuelt, ved at afklippe ørredens fedtfinne, som ikke vokser ud igen. Fedtfinneklipningen er en hurtig proces, hvor ørrederne ikke lider overlast, de vil være bedøvet. Fedtfinneklipning er en velkendt mærkningsmetode, den er også kendt i Danmark fra lakseudsætningerne i Vestjylland.

Hvor? Hvornår? Hvor mange? Hvorfor? ...

Havørred Fyn udsætter hvert år over 350.000 havørreder i mundingerne ved flere vandløb på Fyn, Langeland og Ærø. Intentionen med udsætningerne er at sikre en stor havørredbestand, som understøtter det rekreative lystfiskeri, samt at sænke presset på de vilde ørredbestande.

En af Havørred Fyns missioner er at skabe de mest optimale forhold for havørrederne, og det er vores målsætning, at de vilde ørredbestande på Fyn i fremtiden bæredygtigt skal være selvreproducerende, uden at der er behov for udsætninger – men der er vi ikke endnu, og derfor er smolt-udsætningerne nødvendige. Havørred Fyn er ikke alene om fiskeudsætningerne på Fyn og Øerne. Der udsættes også ørred-smolt finansieret af fisketegnsmidlerne, disse ørreder vil også være mærket i 2023, eftersom vi med forsøget ønsker at indsamle mere generel viden om værdien af udsætningerne. Fremadrettet vil det bl.a. være muligt at få information om, mængden af udsatte havørreder der når mindstemålet og fanges af lystfiskere; vandringsmønstre; samt procentfordelingen mellem vilde og udsatte ørreder.

"Synsninger" er ikke nok

Hvis man spørger lystfiskerne, så er der mange indikationer på, at smolt-udsætningerne på Fyn og Øerne gennem årene har bidraget til en forøget bestand af havørreder langs de fynske kyster samt i de fynske vandløb. Mange mener, at udsætningerne har haft en positiv indvirkning på det rekreative lyst- og sportsfiskeri, men det er aldrig blevet undersøgt hvor mange udsatte havørreder der fanges af lystfiskere årligt, samt hvor stor en andel af havørredfangsterne på Fyn og Øerne der udgøres af de udsatte ørreder. 

Lystfiskerne omkring Fyn er tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med undersøgelsen

Dataindsamlingen vil blive udført i samarbejde med lystfiskerne og DTU Aqua. DTU Aqua leder et Citizen science projekt ”Fangstjournalen” hvor lystfiskere igennem en årrække har kunnet bidrage med viden om de danske fiskebestande, ved indrapportere data fra deres fisketure via en app ”Fangstjournalen”.

Fra og med 2023 bliver det muligt i appen at angive om en havørredfangst er med- eller uden fedtfinne, og dertil naturligvis de sædvanlige oplysninger om fiskens størrelse, fangststed, osv. Derved kan vi blive klogere på hvor stor en andel de udsatte og mærkede havørreder udgør. Håbet er at alle lystfiskere som fisker på Fyn og Øerne vil bidrage med data til undersøgelsen ved at indrapportere deres fisketure og fangster af havørreder, både med og uden fedt-finne. For at styrke datagrundlaget yderligere, vil der også blive sammensat et ”nøglehold” af dygtige lystfiskere, som indrapporterer fisketure og fangster til ”Fangstjournalen”.

Undersøgelsen forventes færdig i 2028

Forskningsprojektet indebærer, at udsætningerne på Fyn frem til og med 2025 vil bestå af 100% mærkede havørredsmolt. De første mærkede havørreder bliv fanget og indrapporteret i Fangstjournalen i løbet af 2023, og de første ørreder var vokset over mindstemålet i starten af 2024. Der vil årligt blive udarbejdet et status-notat, men en endelig rapport forventes først færdig i 2028, da det er en tidskrævende proces at samle den tilstrækkelige data.

“Der udsættes årligt for ca. 3,5 mio. kr. ørred-smolt i Danmark under Fiskeplejen. Vores viden om effekten af udsætningerne, herunder i hvor stort omfang de bidrager til at forbedre lystfiskeriet, er sparsom. Derfor er denne undersøgelse særdeles relevant, ikke alene for Havørred Fyn, men også for Fiskeplejen i det hele taget”. Anders Koed, Professor og Sektionsleder – DTU Aqua.

Et Bæredygtigt Lystfiskeri

Mærkningen af udsatte fisk vil også kunne bidrage med andet end bare forskning. Som beskrevet, så er en af Havørred Fyns målsætninger at styrke den oprindelige vilde bestand af havørreder på Fyn og Øerne. Mærkningerne financieres af Havørred Fyn, samt en mindre reduktion i udsætningerne.

Ved at mærke udsatte fisk, kan vi gøre det nemt og simpelt for lystfiskeren at tage et etisk og selvstændigt valg om at udsætte de vilde havørreder med fedtfinne de måtte fange, og hvis man lyster – så hjemtag havørreden uden. Det ville kunne accelerere processen om at styrke de vilde havørredbestande, og derved sikre et endnu mere bæredygtigt lystfiskeri. Havørred Fyn vil jævnligt udgive indhold angående projektets forløb og introduktioner til f.eks. hvordan man registrerer data i Fangstjournalens app, og en masse andet spændende indhold.

Der mangler jo noget?

Der bliver fanget godt med fisk denne sommer, og vi hører mange beretninger om større fisk også, hvilket er fantastisk! Men der bliver også fanget en del undermålere. Nogle af dem er smolten fra sidste udsætning, og hvis du selv har fanget én, så har du måske lagt mærke til at den er lidt anderledes.. Men for en god ordens skyld, hvad er det nu lige man burde gøre hvis man fanger en mærket fisk, eller bare en havørred generelt faktisk?

De mærkede havørreder

I efteråret 2022 blev første spadestik til det største mærkningsforsøg af udsatte ørreder i Danmark taget. Eller rettere sagt, det først ’klip’ blev foretaget. For mærkningen bestod i at afklippe fedtfinnen på over 400.000 ørreder, som i foråret blev sat ud ved årets støtteudsætninger. Formålet med mærkningen af den udsatte smolt er at skelne mellem de vilde og de udsatte fisk, og derved indsamle en meget vigtig og nødvendig data. Ovenstående billede viser hvordan smolten så ud tilbage i December, hvor mærkningen var i fuld gang. Øverst ses en smolt uden fedtfinne, og nederst en smolt med. Når der mærkes smolt, foregår det efter alle bogens regler. Alle smolt bliver forsigtigt mærket manuelt i hånden, under fuld bedøvelse.  

Men hvad skal jeg gøre hvis jeg fanger en havørred uden fedtfinne?

ALLE FISK TÆLLER, NÅR VI TÆLLER!

Fanger du en havørred - om den har en fedtfinne eller ej, så kan du bidrage med en kæmpe hjælp ved at registrere den på Fangstjournalen!

Det er faktisk slet ikke så svært eller teknisk, men den viden vi kan samle sammen af dine, og tusindevis af andre fangster, er yderst vigtig. Mind gerne hinanden om at indberette ALLE havørreder i fanger, vi sammenligner nemlig mærkede og ikke mærkede fisk i sidste ende, så det er VIGTIGT at man ikke kun registrere sine havørreder, hvis de er mærket. Her kommer der en guide til hvordan du laver en fangstjournal profil, hvis du ikke allerede har en. Husk at man med appen også selv kan følge sit fiskeri gennem året. Så hvis du er nysgerrig på hvor mange timer du gennemsnitligt bruger på at fange en havørred? - eller hvor mange fisk du har fanget i år? Så holder Appen styr på det hele som en dagbog!