Facebook Youtube Instagram

Fiskeudsætning

Opdræt og udsætning af havørred er samlet under flere forskellige aftaler.

  • Samarbejdsaftale om elfiskeri efter havørreder på Fyn.
  • Indkøbsaftale om indkøb af ørredsmolt.
  • Aftale om følgegruppe for Fyns Laksefisk.
  • Tillæg til aftale om tilskud til etablering af klække- og opdrætsanlæg for fynske ørreder.

Formålet med aftalerne er, at Fyns Laksefisk på Elsesminde Produktionshøjskole kan elfiske efter moderfisk til produktion af ørredyngel, og at kommunerne betaler for ørredsmolt, der bliver sat ud i fynske vandløb.

Store udsætninger

Selvom opgangen er forbedret, er den naturlige gydebestand stadig for lille til at opretholde et godt havørredfiskeri. Det skyldes dels de resterende spærringer, men også manglen på gydebanker og andre fysiske forhold, som blev forringede eller ødelagt under de mange udretninger af vandløbene i forrige århundrede.

Derfor udsættes der hvert år omkring 400.000 havørreder på Fyn i form af yngel og 1-års smolt. Fiskene udsættes dels for de penge, som kommer ind ved det fisketegn, som alle mellem 18 og 65 indbetaler, dels for midler fra Havørred Fyn.

De store udsætninger gavner bestanden langs kysterne og fremmer naturligvis også den naturlige gydebestand. For at understøtte den naturlige bestand bedst muligt foretages samtlige udsætninger nemlig med ørreder, som er avlet fra moderfisk fanget i de fynske vandløb.

udsaetning_stor

“Fynske fisk i fynske vande”

Som led i Havørredprojektet etablerede en kreds af interessenter i 2001 et nyt, fynsk ørredklækkeri, “Fyns Laksefisk”. Hertil bringes de havørreder, som indfanges ved elektrofiskeri i de fynske vandløb i efteråret. Og her opfostres den yngel og smolt, som udsættes 3 – 12 måneder senere i de samme vandløb. Herved sikres den bedst mulige genetiske tilpasning til de fynske vandløb under mottoet “Fynske fisk i fynske vande”.

elektrofiskeri

Den naturlige bestand

De mange havørreder er ikke kun en eftertragtet fangst for fiskeren. De er også med til at styrke den naturlige bestand, og der er i dag havørredopgang i 25 vandløb på Fyn.

For at følge opgangen og for at undersøge om de nye fiskepassager virker efter hensigten, har Fyns Amt placeret elektroniske fisketællere i nogle udvalgte vandløb. Tællerne registrerer dato og klokkeslæt for havørredens passage, og om fisken svømmer op mod eller med strømmen. Den registrerer også havørredens længde og højde, og her ud fra kan vægten beregnes med stor nøjagtighed.

Fisketællerne viser, at havørreder i stort tal svømmer op forbi de nye passagerne for at gyde, og undersøgelser oppe i vandløbene viser, at yngelbestanden i vandløbene er steget, efter at spærringerne er fjernet. Havørreden er vendt tilbage til Fyn.

udsaetning_lille

Hvad kan jeg gøre?

Gennem fisketegnet bidrager du til de mange udsætninger, som skal styrke havørredbestanden på Fyn og i Danmark. Når du samtidig respekterer mindstemål og fredninger og færdes med omtanke for både naturen og andre besøgende langs kysten, er du som lystfisker en del af en større helhed.