Facebook Youtube Instagram
17.06.2024

Succesfuld Restaurering af Refsvindinge-Ellinge Bækken i Nyborg Kommune

Christian Thomsen

cht@destinationfyn.dk

Tusindevis af træer til Nyborg

Nyborg Kommune har i 2023/2024 gennemført en betydelig restaurering af Refsvindinge-Ellinge Bækken, som omfatter udplantning af over 1000 træer langs 600 meter af vandløbet. Dette initiativ, der blev udført i tæt samarbejde med Nyborg Sportsfiskerforening, har haft til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og skabe bedre levesteder for blandt andet havørrederne. Siden vandløbet blev åbent fra sin rørlægning i 2018 er der sket meget. Se med her!

(Video: Per Jørgensen)

Refsvindinge-Ellinge Bækken - Et Vandløb i Forvandling

I slutningen af 2018 afsluttede Nyborg- og Kerteminde Kommune et stort restaureringsprojekt i Refsvindinge-Ellinge Bækken. Her blev cirka 600 meter rørlagt vandløb åbnet og omlagt til et 800 meter langt, nyt og åbent tracé. Selvom det var et skridt i den helt rigtige retning, var projektet ikke helt optimalt endnu. De blottede brinker resulterede i erosion og begravede gydebankerne for havørrederne. Hertil var de våde og  lysåbne forhold helt perfekt til lodden dueurt, som har det med at sprede sig så meget, at hele bækken gror til. Det er der nu blevet gjort noget ved.

Beplantning og Samarbejde på Tværs

Projektet blev realiseret takket være et stærkt samarbejde mellem Nyborg Kommune og Nyborg Sportsfiskerforening, som spillede en central rolle i de indledende faser. Frivillige fra sportsfiskerforeningen arbejdede ihærdigt med manuel fjernelse af uønsket vegetation som lodden dueurt, som elsker både vand og lys og hurtigt kan vokse en hel bæk til - og herved få både gydebanker og ørreder til at forsvinde. Fjernelsen af dueurt var et vigtigt skridt, inden de første træer kunne plantes. 

 

Hjælp fra de lokale frivillige sportsfiskere

Mellem Rødel, Skovabild, Eg, Hassel og Kirsebær

De nye træer, herunder rødel, skovabild, eg, hassel og fuglekirsebær, blev strategisk plantet på de mest udsatte strækninger af vandløbet - altså "solsiden", og de mest erosionspåvirkede strækninger. Med en plantetæthed på cirka 1,5 meter og flere rækker, hvor det var nødvendigt, vil træerne give skygge, reducere erosion og skabe variation i vandløbets fysiske miljø. Samlet blev der plantet omkring 1000 træer - hvor mange også er omkranset af et planterør for at holde områdets vildt på afstand. 

 

Investering og Resultater

Projektet havde en samlet økonomi på 128.000 kr., hvoraf Havørred Fyn har bidraget med ca. 102.000 kr., svarende til 80% af projektets omkostninger. Resten af beløbet blev finansieret af Nyborg Kommune. Projektet blev officielt påbegyndt i efteråret 2023.

Med denne indsats forventes det, at de fysiske forhold i Refsvindinge-Ellinge Bækken vil forbedres markant, hvilket vil skabe bedre vilkår for havørredens gyde- og opvækst. Reduktionen af udvaskningen fra brinkerne og øget skygge fra de nyplantede træer vil forhåbentlig genoprette de tidligere gunstige forhold for fiskebestanden og biodiversiteten, som fandtes før rørlægningen af vandløbet.

Vi hos Havørred Fyn er stolt af at have bidraget til dette projekt og ser frem til at se de positive resultater for vandløbet og dets økosystem.

 

Har du spørgsmål? Så kan du kontakte os hos Havørred Fyn, eller Adam F. Habary på adah@nyborg.dk

Christian Thomsen